Strategic Research Areas 

The Faculty of the Department of Mechanical & Industrial Engineering focus their research of five key research areas of Engineering.

BioTech

Energy

Healthcare

Manufacturing

Materials

Faculty Research Areas

-Harris Wong
-Ingmar Schoegl 
-Ram Devireddy
-Keith Gonthier
-Shyam Menon
-Dimitris Nikitopoulos
-Manas Gartia

-Keith Gonthier
-Michael Khonsari
-Guoqiang Li 
-Glenn Sinclair
-Warren Waggenspack
-Muhammad Wahab

-Shengmin Guo
-Guoqiang Li
-Wen Jin Meng
-Genevieve Palardy
-Sunggook Park
-Muhammad Wahab
-Harris Wong

-Manas Gartia
-Shengmin Guo
-Guoqiang Li
-Fengyuan Lu
-Wen Jin Meng
-Dorel Moldovan
-Genevieve Palardy
-Ying Wang
-Harris Wong

-Manas Gartia
-Dimitris Nikitopoulos
-Sunggook Park
-Wanjun Wang
-Ying Wang

-Corina Barbalata
-Marcio De Queiroz
-Hunter Gilbert

-Fengyuan Lu
-Shyam Menon
-Ingmar Schoegl 
Ying Wang

-Ram Devireddy
-Manas Gartia
-Hunter Gilbert
-Sunggook Park
Wanjun Wang